Twój koszyk Waluta
KONTAKT
Targowisko 501, 32-015 Kłaj
tel. +48 12 284-06-40
fax. +48 12 284-06-41
email parkanex@parkanex.pl
Kominki Kraków - mapka dojazdu

AKTUALNOŚCI
24 09 2010

Montaż i użytkownie wkładów i kaset kominkowych

Instrukcja montażu i użytkowania żeliwnych wkładów i kaset kominkowych

Zgodna z normą europejską EN 13229

Montaż i użytkowanie wkładu kominkowego lub kasety muszą być zgodne w wymogami prawa budowlanego, lokalnymi i przepisami i normami europejskimi.

 

1.  Charakterystyka

Nasze wkłady i kasety kominkowe przeznaczone są do ciągłego ogrzewania pomieszczeń.
Są to urządzenia stałopalne, spełniają wymagania normy europejskiej EN 13229. Mogą być użytkowane jako samodzielne źródła ciepła lub zastosowane w systemach powietrznego ogrzewania budynku. Ze względu na swoją konstrukcję są przeznaczone wyłącznie do spalania drewna.
Wszystkie nasze urządzenia są zgodne z obowiązującymi normami i odpowiadają wymogom bezpieczeństwa.

Wskazówki dotyczące użytkowania urządzenia.
Przed rozpoczęciem użytkowania należy koniecznie sprawdzić i dokonać regulacji w szczególności:
- podkładek pod szybą,
- przekładek w punktach jej docisku,
- siły docisku drzwiczek do fasady, za pomocą śruby zaczepu klamki,
- sprawdzić szczelność połaczeń elementów żeliwnych i w razie konieczności uzupełnić żaroodporną masę uszczelniającą.

 

2. Budowa

Korpus urządzenia wykonany jest z odlewanych elementów żeliwnych, połączonych wzajemnie za pomocą połączenia kielichowego, uszczelnionego masą żaroodporną a całość skręcona śrubami z nakrętkami umieszczonymi po zewnętrznej jego stronie. Wszystkie elementy żaroodporne służące uszczelnieniu: masa, sznur, podkładki nie zawierają azbestu.
Wkłady i kasety posiadają demontowalne zużywające się elementy żeliwne jak: ruszt, tylna płyta, deflektor, osłona szyby.
W drzwiczkach zamontowana jest szyba witroceramiczna odporna na temperaturę 750 °C, nie rozszerza sę ona pod wpływem temperatury, wszelkie jej uszkodzenia mogą nastąpić tylko w przypadku uderzenia mechanicznego.
Urządzenia wyposażone sią w popielnik, z regulacją dopływu powietrza na jego fasadzie.

2.1 Wkład kominkowy wykonany jest z żeliwa, materiału doskonale magazynującego i długo oddającego ciepło. Zabudowany w kominku, odbiera ciepło od płomienia i nagrzewa nim powietrza opływające jego mocno ożebrowany nagrzany korpus (konwekcja) a część ciepła oddaje przez promieniowanie gorącej szyby.
Stosując wkład kominkowy osiągamy sprawność kominka rzędu 60-70%, w porównaniu do  do 15-20% przy kominku otwartym. Podnosi to 4krtonie sprawność dając znaczne oszczędności drewna, jego transportu, magazynowania i usuwania popiołu.

2.2Kaseta kominkowa służy do zaadaptowania istniejącego kominka otwartego na kominek z paleniskiem zamkniętym – bez jego demontażu. Zwiększa to jego sprawność i bezpieczeństwo użytkowania. Może być również użyta do budowy nowego kominka, gdzie jej system wentylatorów może zasilić w ciepło sąsiednie pomieszczenie. (Uwaga wentylatory kasety Ne zastąpią systemu rozprowadzenia ciepła po budynku). Zbudowana podobnie jak wkład, posiada żeliwny korpus odbierający ciepło od płomienia i oddający do opływającego go powietrza, oraz przeszklone drzwi, przez które ciepło promieniuje do pomieszczenia. Tu korpus zamknięty jest w obudowie z blachy stalowej ocynkowanej i przepływ powietrza następuje w przestrzeni między nim a obudową.
Powietrze zasysane jest dwoma wentylatorami w dolnej części fasada i już gorące wyrzucane jest szczelinami wywiewnymi w jej górnej części. Dodatkowo na górze urządzenia zamontowane są dwa wyloty mogące zasilić w ciepłe powietrze np. sąsiednie pomieszczenie.
Urządzenie posiada układ zabezpieczający przed przegrzaniem, włączający samoczynnie wentylatory, gdy temperatura korpusu przekroczy 60 °C. Przełącznik szybkości pracy nie ma położenia zerowego. Do funkcjonowania kasety kominkowej TURBO konieczne jest zasilanie w prąd elektryczny. Istnieje również model bez systemu wentylatorów, z grawitacyjnym obiegiem powietrza.

 

3. Działanie kominka zamkniętego – dwa obiegi powietrza

Obieg pierwszy to powietrze zasilające w tlen pomieszczenie i proces spalania, wychodzące jako spaliny kominem. Powietrze to wchodzi do pomieszczenia z zewnątrz, poprzez szczeliny okien lub czerpnię zamontowaną w pobliżu kominka. Następnie dostaje się do paleniska regulowanymi szczelinami na popielniku przechodząc przez ruszt, dodatkowo wpływa też przez wąską szczelinę wokół szyby.
Jest to system czystej szyby – szyba w punktach mocowania oddalona jest od drzwiczek za pomocą przekładek żaroodpornych powietrze wpływając tą szczeliną odpycha dym do wnętrza paleniska utrudniając osadzanie się niespalonych cząstek na jej powierzchni.

Obieg drugi to powietrze ogrzewane z pomieszczenia, wpływające dołem kominka pod wkład i szczelinami wokół fasady, opływające gorący korpus wkładu, odbierające od niego ciepło i już nagrzane wychodzące do pomieszczenia poprzez kratki dyfuzyjne umieszczone w górnej części obudowy kominka. Wkład oddaje ok. 30% mocy cieplnej poprzez szybę, a resztę poprzez ożebrowany żeliwny korpus, dlatego podstawowym warunkiem jego poprawnego funkcjonowania i trwałości jest niezakłócony odbiór ciepła od korpusu poprzez obieg powietrza tj. zachowanie odpowiednich wielkości kratek i odległości wokół korpusu.

Uwaga. Szczegóły budowy urządzenia, jego parametry oraz dodatkowe wymagania dotyczące montażu i użytkowania znajdują się w załączonej dokumentacji.

Opis i funkcjonowanie wkładu i kasety

 

SCHEMAT DZIAŁANIA WKŁADU KOMINKOWEGO
 

Powietrze do spalania
1- Dopływ powietrza do regulacji procesu spalania (przez popielnik)
2- Dopływ powietrza zapobiegającego brudzeniu się szyby
3- Wylot spalin

Powietrze ogrzewane przez konwekcję
(odbiór ciepła od gorącego korpusu)
4- Wlot przez podstawę kominka ogrzewanego powietrza
5- Wlot ogrzewanego powietrza między urządzeniem a obudową
6- Obieg powietrza ogrzewanego
7- Wylot gorącego powietrza przez kratki obudowy

 

SCHEMAT DZIAŁANIA KASETY KOMINKOWEJ
 

Powietrze do spalania
1- Dopływ powietrza do regulacji procesu spalania (przez popielnik)
2- Dopływ powietrza zapobiegającego brudzeniu się szyby
3- Wylot spalin

Powietrze ogrzewane przez konwekcję
(odbiór ciepła od gorącego korpusu)
4- Obieg nagrzewanego powietrza wokół korpusu kasety
5- Wlot powietrza do ogrzania dolnymi otworami fasady
6- Wylot gorącego powietrza górnymi otworami fasady
7- Wylot gorącego powietrza spod obudowy kominka

 

4. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE INSTALACJI URZĄDZENIA

4.1 USYTUOWANIE

Urządzenie powinno być usytuowane w centralnym pomieszczeniu mieszkania (np. salonie), aby ułatwić rozprowadzenie ciepła w nim i sąsiednich pomieszczeniach. Zainstalować je należy plecami do muru w pobliżu przewodu kominowego.

4.2 PRZEGRODY I OTOCZENIE

Ściany, podłoga, sufit musza być wykonane z materiałów niepalnych i wytrzymałych na wysoką temperaturę. Temperatura nagrzanych powierzchni przegród nie powinna przekraczać 50 °C, izolację należy wykonać z materiałów niepalnych (klasy M0)
Z powodu znacznego ciężaru urządzenia należy sprawdzić czy podstawa pozwala na przenoszenia takiego obciążenia, jeśli nie to należy ją zaadoptować za pomocą płyty rozkładającej obciążenie na większą powierzchnię.

4.3 PRZEWÓD KOMINOWY

Zabronione jest podłączanie więcej niż jednego urządzenia do tego samego przewodu kominowego.
Stan istniejącego przewodu – jego przydatność, szczelność, zgodność z wymaganiami, musi skontrolować kominiarz.
Przewód kominowy powinien mieć wysokość minimalną 4,50 m, przekrój 4 dm2 (np. 20x20 cm) dla urządzeń gdzie średnica wylotu jest mniejsza lub równa 200 mm oraz 6,25 dm2 (np. 25x25 cm) dla wyższych średnic wylotu. Przekrój powinien być stały na całej wysokości a ścianki gładkie i bez zwężeń, jak najbardziej prosty, z nie więcej niż dwoma zagnięciami o kącie z pionem nie większym niż 20°.

Nowy przewód kominowy należy wykonać z materiałów posiadających atest Budowlany.
Jeśli przewód nie odpowiada wymaganiom a ekspertyza to dopuszcza, można go orurować z zachowaniem obowiązujących procedur. Prace należy powierzyć wyspecjalizowanej firmie.
Zbyt duży przekrój przewodu kominowego stanowi zbyt dużą przestrzeń do ogrzania, a także stratę ciągu spowoduje to zakłócenia w pracy wkładu. W celu ich uniknięcia zalecamy rurowanie przewodu na całej jego długości.
Przewód kominowy musi być zaizolowany cieplnie, aby uniknąć kondensacji pary wodnej na jego ściankach. Kondensat przy starym, nieszczelnym przewodzie kominowym może przesiąknąć przez ścianę, powodując wykwity na jej powierzchni.
Należy zawsze przewidzieć możliwość czyszczenia mechanicznego oraz sposób ewakuacji sadzy. Polskie prawo zobowiązuje do 4krotnego czyszczenia komina w roku przy użytkowaniu paliw stałych.

4.4 WYLOT DACHOWY KOMINA

Wylot dachowy komina musi odpowiadać wymaganiom prawa budowlanego i spełniać następujące zalecenia: wystawać przynajmniej 40 cm ponad kalenicę dachu, jeśli jest to budynek odosobniony, oraz 40 cm ponad kalenicę budynku sąsiedniego lub np. drzew, gdy odległość jest mniejsza niż 8 m. W przypadku dachu płaskiego o pochyleniu mniejszym niż 15° wylot komina powinien być umieszczony przynajmniej na wysokości 1,20 m.

 

4.5 OPTYMALNY CIĄG I NAWIEW ŚWIEŻEGO POWIETRZA

Drewno paląc się potrzebuje tlenu, jego brak powoduje złe spalanie (pozostawianie niedopalonych kawałków, zwiększone wydzielanie tlenku węgla), dlatego konieczny jest nawiew świeżego powietrza. Nawiew powietrza zapewnia też odpowiednią wielkość ciągu wymaganego do prawidłowego funkcjonowania urządzenia. Wymagany ciąg (podciśnienie) w przewodzie kominowym powinien zawierać się między 12 a 14 Pascali. Ten pomiar należy wykonać na ciepło za pomocą manometru.

4.5.1 Zbyt mały ciąg oprócz złego spalania utrudnia ewakuacje dymu i pary wodnej, powoduje wzrost zabrudzenia szyby oraz kondensację – należy zamontować nawiew świeżego powietrza (czerpnię)
Czerpnia świeżego powietrza powinna mieć przekrój przynajmniej 4 dm2 (np. 20x20 cm), powinna ona wychodzić bezpośrednio na zewnątrz lub do pomieszczenia o takim dostępie. Podczas nieużywania kominka może być zamknięta, umieścić ją należy od strony wiejących wiatrów, lub bocznej.
Jest szczególnie wymagana w pomieszczeniach z wentylacją mechaniczną, gdyż jej funkcjonowanie może powodować problemy pracy kominka a nawet wciąganie dymu do pomieszczenia.
Prawo Budowlane wymaga nawiewu, co najmniej 10 m3/h powietrza na 1 kW nominalnej mocy cieplnej kominka o obudowie zamkniętej.

4.5.2 Przy zbyt dużym ciągu należy zastosować regulator ciągu, urządzenie to ustala maksymalną wielkość ciągu, zapewnia odpowiednią sprawność kominka i znaczną oszczędność drewna.
Regulator ciągu jest to ruchoma klapka z regulowaną przeciwwagą, umieszona za pomocą trójnika na przewodzie przyłączeniowym. Przeciwwagą ustawia się siłę uchylenia klapki – jeśli ciąg jest zbyt duży, klapka automatycznie uchyla się zasysając do komina powietrza z pomieszczenia, mieszając je ze spalinami obniża temperaturę spalin i siłę ciągu.
Umieszcza się go pod okapem, zapewniając do niego dostęp i instalując go tak, aby nie zasysał gorącego powietrza znad korpusu wkładu lub obok. Odległość regulatora od przewodu powinna wynosić przynajmniej dwie średnice przewody przyłączeniowego.
Regulator musi być widoczny, łatwo dostępny do kontroli i regulacji z pomieszczenia gdzie znajduje się palenisko. Przeciwwagę należy tak ustawić, aby klapka samodzielnie zamykała się w chwili zmniejszenia ciągu. Regulator ciągu nie przymyka przekroju przyłącza, dzięki czemu nie utrudnia ewakuacji spalin i pary wodnej. Zalecany zawsze, gdy wysokość komina przekracza 7 metrów.
Podobną rolę spełnia szyber, należy pamiętać, że ma on kilka niedogodności:
Zamknięty szyber redukuje znacznie przekrój przyłącza, utrudniając tym ewakuację dymu i pary. Zamknięty przy powolnym spalaniu, przyśpiesza powstawanie łatwo zapalnego osadu w kominie. Nie otwarty przy otwieraniu drzwiczek może spowodować cofanie się dymu do pomieszczenia. Nie funkcjonuje przy zbyt dużym ciągu, przy wysokim kominie.
Uwaga. Gdy występują zaburzenia ciągu spowodowane przez otoczenie budynku, należy zastosować urządzenie blokujące cofanie się spalin lub wydłużyć komin.

4.6 PRZEWÓD PRZYŁĄCZENIOWY

Wylot urządzenia można podłączyć bezpośrednio do komina – jeśli jest on odporny na temperaturę 500 °C. Jeśli nie, należy podłączyć za pomocą przewodu (posiadającego odpowiedni atest) o średnicy odpowiadającej wylotowi urządzenia.
Rura powinna nachodzić na króciec wylotu urządzenia na minimum 40mm. Dopuszczalny kąt pomiędzy pionem a przyłączem nie powinien przekraczać 45° - większy powoduje odkładanie się warstw sadzy. Należy pamiętać o umożliwieniu łatwego usuwania sadzy podczas czyszczenia komina.

4.7 MONTAŻ OBUDOWY - WYMAGANIA

Uwaga. Nigdy nie należy modyfikować urządzenia.

Przed zamontowaniem obudowy należy sprawdzić poprawne funkcjonowanie drzwiczek, systemu podnoszenia regulatora ciągu.

OKAP jeśli ma być wykonany np. z płyty gipsowej, musi być odpowiednio zaizolowany cieplnie od wewnątrz (np. wełna mineralna z warstwą folii aluminiowej)

Temperatura zewnętrzna obudowy nie powinna przekraczać 50 °C. Ciepło jest dostarczane do pomieszczenia kratką nawiewną. Górna kratka – wylotu gorącego powietrza (przekrój min 10 dm2, np. 20x50cm) powinna być usytuowana jak najwyżej, ale z zachowaniem odstępu minimum 30 cm od sufitu. Instalowane kratki muszą mieć zawsze otwarty przekrój nie stosować kratek zamykanych.
Zamkniętą przestrzeń między sufitem a deflektorem kominka, która chroni sufit przed nagrzewaniem, należy wentylować dwiema kratkami wentylacyjnymi.

Deflektor należy pochylić pod kątem, co ułatwi wypływ gorącego powietrza do pomieszczenia.
W okapie obudowy, (jeśli brak dostępu poprzez demontowalne kratki) należy zainstalować klapę rewizyjną niezbędną do kontroli przyłącza kominowego, ewentualnego jego demontażu.
Należy zapewnić odpowiedni przepływ powietrza odbierającego ciepło od korpusu wkładu.
Wlot ogrzewanego powietrza od spodu wkładu powinien mieć powierzchnię minimum 10 dm2 (otwór np. 20x50cm). Pozostawić szczelinę wentylacyjną pomiędzy fasadą drzwiczek a obudową kominka. Powietrze musi opływać swobodnie wkład, pomiędzy wkładem a izolacją obudowy należy zachować odległość ok. 8 cm (wolna powierzchnia minimum 10 dm2).

UWAGA. Wentylacja wkładu ma zasadniczy wpływ na szybkość ogrzania pomieszczenia, na poprawne funkcjonowanie urządzenia i jego trwałość.
Przy nie zapewnieniu odpowiedniej wentylacji wkładu tzn. niespełnieniu wymogów montażu – może dojść do przegrzania korpusu i jego uszkodzenia.

4.7.1 Przy sprężynowym systemie podnoszenia drzwiczek należy dodatkowo zwiększyć wentylację obudowy. Wysoka temperatura ma wpływ na pracę sprężyn. Należy zapewnić dostęp do ich regulacji lub wymiany bez demontaży obudowy kominka.

4.7.2 Obudowa blaszana wkładu przy dystrybucji ciepła
Przy montażu systemu rozprowadzania ciepła po budynku,  stosując obudowę blaszaną należy zainstalować wentylator wspomagający obieg powietrza. Powietrze może grawitacyjnie dostarczyć ciepło do 2 -3 m. Przy dłuższych odległościach powietrze nie przejdzie przewodami, a blaszana obudowa uniemożliwi chłodzenie korpusu emisji ciepła przez szybę nie wystarczy do jego chłodzenia. Nie otrzymamy wtedy odpowiedniej temperatury w pomieszczeniach, a dokładając jeszcze większe ilości drewna spowodujemy przegrzanie wkładu.

4.7.3 Przekrój i widok okapu kominka

 

4.8 MONTAŻ KASETY W ISTNIEJĄCYM KOMINKU OTWARTYM

Kaseta może być zabudowana w każdym kominku będącym w dobrym stanie, zbudowanym z materiałów żaroodpornych.
Nie wolno usuwać żadnego istniejącego murowanego elementu  z istniejącej konstrukcji kominka. Przed wstawieniem kasety należy naprawić zużyte elementy murowane, przez osobę posiadającą odpowiednie umiejętności. Wszystkie szpary i pęknięcia w adaptowanej konstrukcji paleniska należy wypełnić na stałe masą żaroodporną.
Wokół instalowanej kasety (podłoga, ściana, sufit) należy usunąć wszystkie materiały paleń lub nieodporne na wysoką temperaturę. Jeśli to konieczne należy wykonać termoizolację odpowiedniej grubości (wełna mineralna wytrzymała na wysoką temperaturę z warstwą aluminiową, lub tkanina ceramiczna z warstwą aluminium).

Przed wmontowaniem kasety należy doprowadzić przewód łączący z kominem do poziomu jej obudowy. Za pomocą blachy lub innego niepalnego materiału należy zamknąć górę kominka robiąc wcześniej w tej przegrodzie otwór odpowiadający średnicy przyłącza kominowego.
Króciec przyłączeniowy kasety zdemontować i obniżyć (montaż na śrubach) – a po wsunięciu kasety do kominka podnieść do góry wsuwając go w przewód łączący z kominem, wkręcić śruby mocujące.
Uwaga! Należy wentylować przestrzeń pomiędzy górną częścią kasety a deflektorem, niezamykane kratki powinny mieć przekrój przynajmniej 3 dm2 (np. 30x10 cm).

 

5. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE UŻYTKOWANIA URZĄDZENIA

5.1 Uwagi eksploatacyjne
Zabronione jest używanie paliw mineralnych twardych jak np. węgiel.

Nie wolno używać urządzenia do spalania śmieci, odpadów plastikowych, drewna impregnowanego, drewna zasolonego odzyskanego z plaż, drewna tropikalnego.
Nie przegrzewać urządzenia.
Nie wolno demontować elementów komory spalania ani modyfikować urządzenia.
Palenisko ma być zawsze zamknięte, oprócz czasu załadunku drewna i urządzeń przewidzianych do pracy z podniesionymi drzwiczkami.
Do otwarcia klamki użyć dostarczonego zaczepu, delikatnie obchodzić się z drzwiczkami.
Kaseta kominkowa turbo – nie używać urządzenia przy braku prądu lub awarii systemu wentylacyjnego.

5.2 Wkłady zaopatrzone w system podnoszenia drzwiczek
Przed podniesieniem drzwiczek upewnić się, że są one zamknięte klamką boczną. Uchwycić za dwa uchwyty w dole drzwiczek i podnieść całość do góry aż do zablokowania.
Aby zamknąć drzwiczki postąpić odwrotnie, po opuszczeniu docisnąć w dół uchwyty aby zapewnić szczelność.

5.3 Bezpieczeństwo
Nie montować kominka w miejscu o dużym natężeniu ruchu domowników.
Materiały zapalne lub nieodporne na temperaturę można umieszczać w odległości minimum 1,5 m przed urządzeniem dotyczy to również np. suszenia ubrań.
Nie dotykać gorącego urządzenia, zwrócić uwagę, aby w jego pobliżu nie znajdowały się dzieci.
Na wypadek pożaru przewidzieć piasek do zagaszenia ognia w palenisku (zimą piasek może być zamarznięty lub zasypany śniegiem) a także znać numer telefonu do straży pożarnej.
W razie pożaru zamknąć dopływ powietrza do paleniska przez zamknięcie drzwiczek i dopływu powietrza na popielniku.

5.4 Zalecane paliwa
Nasze urządzenia przeznaczone są wyłącznie do spalania  drewna, zalecamy drewno twardych drzew liściastych jak dąb, grab, buk, jesion.
Należy używać tylko suchego drewna, o wilgotności mniejszej niż 20%, a co odpowiada drewnu składowanemu przez dwa lata w miejscu zadaszonym i przewiwnym.
Drewno świżo ścięte ma wilgotność ok. 50% - to znaczy, że ładunek 10kg drewna zawiera 5l wody. Woda w nadmiarze spowoduje zjawisko kondensacji we wkładzie i przewodzie kominowym, co może spowodować problemy w użytkowaniu.
Drewno wilgotne pali się słabo, brudzi się szyba, ciepło jest tracone na odparowanie wody, wydziela się też dużo osadu w kominie – kreozotu.
Ze względu na zbyt gwałtowne spalanie nie należy stosować drewna drzew iglastych, zawiera ono dużo żywicy, co powoduje szybkie zanieczyszczanie przewodu kominowego.

5.5 Kreozot – łatwo zapalny osad w kominie
Kreozot to substancja łatwopalna, powstająca złączenia par wodnej i organicznych smół zawartych w spalinach osiadająca na ścianach komina. Może ona spowodować groźny pożar.
Jej nadmiar może spowodować wykwity na ścianie przy nieszczelnym kominie.
Aby ograniczyć osadzanie się kreozotu należy od czasu do czasu rozpalić mocniejszy ogień a także używać do palenia tylko suchego drewna. Jego powstawaniu sprzyja częste palenie ze zmniejszoną wydajnością i z przymkniętym szybrem.

5.6 Rozpalanie ognia
Rozpalać należy stopniowo, zaczynając od małego płomienia. Używać papieru (niebłyszczącego) i drewek lub odpowiedniej rozpałki do Kominków. Otworzyć maksymalnie dopływ powietrza na popielniku oraz szyber – jeśli jest zamontowany. Przy wystąpieniu słabeo ciągu uchylić okno na czas rozpalania. Zalecamy przy pierwszym rozpaleniu utrzymywać umiarkowany ogień, co zapewni odpowiednie warunki rozruchu nowej konstrukcji kominka.
Aby ułatwić rozpalanie należy pozostawiać warstwę popiołu na ruszcie , oczywiście tak aby nie zatykała jego otworów.
Zabronione jest używanie do rozpalania ognia produktów chemicznych lub substancji płynnych takich jak: olej, alkohol, ropa, benzyna itp.

Załadunek drewna
Podczas załadunku drewna należy otwierać drzwiczki powoli, wcześniej ustawiając szyber na maksymalne otwarcie zapobiegnie to cofaniu się dymu do wnętrza.
Maksymalna ilość załadowanego drewna to 3-4 polana o średnicy 12 do 15 cm.

Przy paleniu ze zmniejszoną wydajnością (przy ustawieniu dopływu powietrza na popielniku na minimum dokładać drewno, gdy płomienie już opadną, przedłuży to znacznie czas palenia się.

5.7 Popielnik
Pamiętać o codziennym opróżnianiu popielnika.
Popiół nie powinien wypełniać całkowicie popielnika aż do poziomu rusztu gdyż:
- ruszt nie może się chłodzić i nastąpi jego wykrzywienie lub pęknięcie
- pełny popielnik utrudnia dopływ powietrza i tlenu do spalania
Popiół należy opróżniać do metalowego pojemnika, wyposażonego w szczelną pokrywę, ustawionego na niepalnej podłodze, z dala od materiałów palnych.

5.8 Szyba żaroodporna
Szyba wykonana jest z witroceramiki odpornej na temperaturę 750 °C. Nie rozszerza się pod wpływem temperatury, wszelkie jej uszkodzenia mogą nastąpić tylko w przypadku uderzenia mechanicznego. Wokół szyby zachowana jest szczelina powietrzna ok. 2 mm (system czystej szyby), poprzez którą powietrze dostaje się do wnętrza paleniska odpychając dym, co utrudnia osadzenie się cząstek sadzy na jej powierzchni. Gdy uszczelka sznurowa się spłaszczy, należy wyregulować za pomocą śruby zaczepu klamki siłę docisku drzwiczek do fasady a jeśli jest zbyt zużyta należy wymienić ja na nową (pamiętać też o uszczelce na popielniku). Aby wymienić szybę odkręca się śruby w punktach docisku, podczas jej montażu nie zapomnieć o podkładkach pod szybą i przekładkach w punktach docisku. Obchodzić się z nią delikatnie. W razie szybkiego brudzenia się szyby należy sprawdzić drożność szczeliny i stan przekładek żaroodpornych w miejscach mocowania do ramy. Brudzenie się szyby spowodowane jest też użytkowaniem wilgotnego drewna i brakiem odpowiedniego ciągu. Do mycia szyby należy używać odpowiednich środków dostępnych w handlu stosować się do instrukcji użytkowania. Stosować raczej piankę, - niż płyn. Nadmiar płynu spływa po szybie nasączając sznur uszczelniający, co powoduje jego uszkodzenie lub odklejenie. Po myciu dokładnie oczyścić szybę z resztek płynu, gdyż wypalając się mogą one mocno przywrzeć do szyby.
Nie używać materiałów ściernych mogących uszkodzić szybę.

5.9 Konserwacja urządzenia.
Po sezonie grzewczym należy wyczyścić wkład i sprawdzić stan ruchomych elementów paleniska, sznur uszczelniającego, drożność szczeliny wokół szyby, działanie regulatora ciągu.
Do wymiany zużytych żeliwnych elementów używać tylko naszych oryginalnych części. Do ewentualnego odmalowania fasady można użyć farby żaroodpornej dostępnej w handlu w opakowaniach aerozolowych.
Raz na rok należy przeprowadzić kontrolę przewodu przyłączeniowego oraz systemu regulacyjnego.
Czyszczenie komina
Czyszczenie komina należy wykonać zgodnie z obowiązującym prawem. Przy używaniu paliw stałych ma to się odbyć mechanicznie 4 razy w roku. Kominiarz po każdej interwencji powinien pozostawić zaświadczenie o wykonaniu usługi.

 

6. PRZEPISY PRAWNE

Obowiązujące przepisy Prawa Budowlanego (Dz.  U. 2002 Nr 75, poz. 690 § 132.3)
Kominki opalane drewnem z otwartym paleniskiem lub zamkniętym wkładem kominkowym mogą być instalowane wyłącznie w budynkach jednorodzinnych, mieszkalnych w zabudowie zagrodowej i rekreacji indywidualnej oraz niskich budynkach wielorodzinnych, w pomieszczeniach:
1) o kubaturze wynikającej ze wskaźnika 4 m3/kW nominalnej mocy cieplnej kominka, lecz nie mniejszej niż 30 m3,
2) spełniających wymagania dotyczące wentylacji, o których mowa w § 150 ust. 9,
3) posiadających przewody kominowe określone w § 140 ust. 1 i 2 oraz § 145 ust. 1,
4) w których możliwy jest dopływ powietrza do paleniska kominka w ilości:
a) co najmniej 10 m3/h na 1 kW nominalnej mocy cieplnej kominka – dla kominków o obudowie zamkniętej,
b) zapewniającej nie mniejszą prędkość przepływu powietrza w otworze komory spalania niż 0,2 m/s – dla Kominków o obudowie otwartej.

UWAGA
Montaż wkładu kominkowego lub kasety musi być zgodny z wymogami polskiego prawa budowlanego oraz lokalnymi przepisami, musi być wykonany zgodnie z zaleceniami zawartymi w niniejszym opisie i zgodnie z zasadami sztuki, musi on być wykonany przez wykwalifikowany personel firmy montażowej, która ponosi całkowitą odpowiedzialność za całość instalacji.

 

7. POŻAR KOMINA

Przyczyny
Pożar komina jest spowodowany zapaleniem się nagromadzonych osadów pokrywających powierzchnię wewnętrzną komina. Podczas powolnego spalania drewna lub, jeśli jest świeże  lub mokre, następuje duże wydzielanie się kreozotu  - substancji bardzo łatwo zapalnej. Ten osad zapalając się od ognia w kominku może spowodować groźny pożar.

Objawy
Pożar komina można rozpoznać poprzez:
- zapach sadzy w budynku
- nienormalne odgłosy w przewodzie kominowym (przypominające chrapanie)
- duży wzrost temperatury komina
- wylot iskier lub płomieni z komina

Jeśli taki objaw (lub kilka) wystąpi należy wezwać jak najszybciej STRAŻ POŻARNĄ.
Ogień może spowodować spękanie przewodu kominowego i rozprzestrzenienie się pożaru na podłogi i drewnianą konstrukcję dachu.

Gaszenie
Oczekując na przyjazd STRAŻY POŻARNEJ należy ewentualnie wygasić ogień w palenisku za pomocą piasku lub ziemi i opuścić pomieszczenie.
Zamknąć dopływ powietrza do paleniska przez zamknięcie drzwiczek i dopływu powietrza na popielniku. Przewidzieć  piasek do zagaszenia ognia w palenisku (zimą piasek może być zamarznięty lub zasypany śniegiem)

Uwagi
Należy sprawdzić i naprawić ewentualne uszkodzenia komina i przyłącza przed ponownym rozpaleniem ognia w kominku. Zlecić te prace firmie kominiarskiej.

8. PRZYCZYNY ZŁEGO FUNKCJONOWANIA


Objawy Prawdopodobna
przyczyna
  Postępowanie
Ogień się źle rozpala.
Ogień nie utrzymuje się
Drewno za wilgotne
 
  Używać drewna twardych drzew liściastych, składowanego przynajmniej 2 lata pod dachem.
Polana są zbyt grube
 
Do rozpałki używać drobnych kawałków drewna.
Do utrzymania ognia używać rozłupanych polan.
 
Drewno złej jakości   Używać drewna twardego wydzielającego dużo ciepła i dającego dużo żaru (buk, dąb, jesion, klon, grab, itp.)  
Brak dopływu powietrza z zewnątrz
 
Otworzyć dopływ powietrza na popielniku
Otworzyć kratkę nawiewną (czerpnię).
 
Ciąg jest niewystarczający

   X    

   X

Sprawdzić zgodność przewodu kominowego z wymaganiami i jego izolację.
Sprawdzić czy komin nie jest przytkany, jeśli to konieczne wyczyścić mechaniczne przewód.
 
Płomienie są zbyt duże wypełniają całe palenisko Nadmiar powietrza zasilającego spalanie
 
  Zamknąć częściowo lub całkowicie dopływ powietrza na fasadzie popielnika.
 
Ciąg jest zbyt duży
   X
Sprawdzić czy szyber nie jest zablkowany.
Zainstalować automatyczny regulator ciągu.
 
Drewno jest złej jakości
 
Nie używać do palenia maych kawałków drewna, odpadów stolarskich, gałęzi, chrustu, płyt wiórowych.
 
Wydzielanie się dymu przy rozpalaniu Przewód kominowy jest zimny
 
  Podgrzać przewód kominowy rozpalając w palenisku np. zmiętą gazetę.
 
W pomieszczeniu występuje podciśnienie
 
W pomieszczeniach wyposażonych w wentylację mechaniczną należy zainstalować obok kominka nawiew
świeżego powietrza.
 
Wydzielanie się dymu do pomieszczenia podczas palenia Ciąg niewystarczający
 
  X
  X  
 
Sprawdzić zgodność przewodu kominowego z wymaganiami i jego izolację.
Sprawdzić czy komin nie jest przytkany, jeśli to konieczne wyczyścić mechanicznie przewód.
Wiatr dostaje się do komina
 
Zamontować na wylocie komina urządzenie zabezpieczające przed cofaniem się dymu.
 
W pomieszczeniu występuje podciśnienie
 
W pomieszczeniach wyposażonych w wentylację mechaniczną należy uchylić okno na czas rozpalania aż do dobrego rozpalenia się ognia.  
Zbyt małe ogrzewanie pomieszczenia Drewno złej jakości
 
  Używać tylko zalecane paliwo.
 
Zbyt mały odbiór ciepła od wkładu

   X

 

Sprawdzić obieg powietrza wokół wkładu: wlot powietrza dołem oraz kratki wylotu górą przekrój po minimum 10 dm^2 (wymiary np. 50x20 cm).
Zapewnić obieg powietrza między pomieszczeniami.
 
Szybkie brudzienie się szyby Brak odpowiedniego ciągu
 
   X Sprawdzić zgodność instalacji kominowej z wymogami.
 
Brak nawiewu powietrza z zewnątrz
 
Zainstalować kratkę nawiewną (czerpnię z regulacją) przekrój min 4 dm^2 (np 20x20 cm) w pobliżu kominka.
 
Używanie wilgotnego lub nieodpowiedniego drewna   Stosować suche drewno twardych drzew liściastych, składowane przez 2 lata pod dachem.  
Brak odpowiedniego nawiewu przez szczelinę
 
Stosować stan żaroodpornych przekładek.
Zwiększyć szczelinę pomiędzy szybą a ramą drzwiczek poprzez dodanie w punktach mocowania grubszej przekładki.
 
Przyśpieszone zużywanie się ruchomych elementów żeliwnych. Ruszt zdeformowany Wentylacja wkładu jest niewystarczająca. Brak wentylacji rusztu przez popielnik
 
  Sprawdzić obieg powietrza odbierającego ciepło od wkładu, powiekszyć otwory i kratki wentylacyjne. Sprawdzić czy układ obiegu nie jest przytkany np. przez zamknięte kratki, stosować kratki bez regulacji.
Codziennie opróżniać popielnik.
 
Uszczelka sznurowa na drzwiczkach odkleja się Używanie w nadmiarze agresywnego płynu do czyszczenia szyby
 
  Używać tak płyn, aby nie ściekał po szybie lub czyścić środkiem w postaci pianki.
 
Skropliny, kondensacja w palenisku Spalanie wilgotnego drewna przy częstym paleniu zredukowanym i zamkniętym szybrze. Deszcz spływający kominem
    X
Używać tylko zalecane drewno.
Uwaga. Drewno świżo ścięte zawiera ok. 5l wody na 10 kg drewna
(wilgotność ok. 50 %)
Zabezpipeczyć odpowienio wylot komina.
Brak wywiewu gorącego powietrza w kasecie

Brak prądu

 

Uszkodzony wentylator lub układ sterujący
   X

Sprawdzić czy jest zasilanie. Zawsze montować kabel bezpośrednio do gniazda podtynkowego. Nie palić przy braku prądu albo stosować zastępcze zasilanie.

Wymienić uszkodzony element.


 X - Ten znak zaleca wezwanie do interwencji osoby z odpowiednimi kwalifikacjami


pobierz treść w formacie PDF wstecz
drukuj opis
Dokument został wydrukowany ze strony www.parkanex.pl
Parkanex Sp. z o.o. Targowisko 501 32-015 Kłaj
tel. +48 12 284-06-40
fax. +48 12 284-06-41
e-mail: parkanex@parkanex.pl
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij